آن چه هستید شما را بهتر معرفی می‌کند تا آن‌چه می‌گویید.

امرسون

***

مرد نثر آفرینش است و زن شعر آفرینش.

؟

***

مبارزه است که قدرت را به وجود می‌آورد، نه استراحت.

خانم استنهیل

***

به وقت توانایی از فراز آوردن و اندوختن غافل نباش.

کتاب خردنامه

***

او که آرام گام برمی‌دارد، بسیار دور می‌شود.

مثل چینی

***

سفله چون با هنر با کسی برنیاید، به غیبت کارها سازد.

سعدی

***

هرگز گناهی را کوچک نشمارید زیرا کوه‌های بزرگ از سنگ ریزه‌های کوچک تشکیل شده است.

ابن بحث

***

دوستی‌ها در تفاوت‌ها و تغییرات محک می‌خورد.

؟

***

نه چندان نرمی کن که بر تو دلیر شوند، و نه چندان درشتی کن کز تو سیر شوند.

سعدی

***

مراقبه، موازنه است. مراقبه پرنده‌ای‌ست با دو بال: آزادی و عشق.

اوشو

  • هیچ نظری یافت نشد

نظر خود را اضافه کنید.

0